Menu

Vedtægter

Navn og hjemsted.

Afdelingens navn: Hillerød Fodbold - er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI.
Stiftelsesdato: 11. januar 1937.
Hjemsted: Hillerød Kommune.

§ 1.
Formål

Hillerød Fodbolds formål er at fremme interessen for fodbold på alle niveauer i Hillerød, og gennem sit virke give breddeidrætten mulighed for at udvikle sig til eliteniveau.

Hillerød Fodbold skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger aktivt deltage i arbejdet med at udvikle, vedligeholde og, så optimalt som muligt, udnytte de faciliteter, der af Hillerød Kommune stilles til rådighed for afdelingens idrætsudøvere.

Hillerød Fodbold skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger bestræbe sig på at

 • udvikle fællesskab og hjælpsomhed i forbindelse med aktiviteter, der gavner Hillerød Fodbold og HGI’s andre afdelinger
 • skabe de bedst mulige fysiske, sociale og administrative rammer i forbindelse med udøvelse af idrætsaktiviteter
 • medvirke til rekruttering og udvikling af leder- og træner ressourcer
 • styrke den gensidige respekt og interesse for HGI’s og dennes afdelingers aktiviteter
 • tilbud fra organisationer og det offentlige udnyttes optimalt
 • afdelingens deltagelse i den lokale debat om udviklingen af idrætten i Hillerød foregår på et kvalificeret grundlag.

Hillerød Fodbold skal endvidere engagere sig i lokalområdet samt medvirke til at profilere Hillerød lokalt, nationalt og globalt.

§ 2.
Afdelings struktur

Hillerød Fodbold er en selvstændig afdeling i HGI med egne vedtægter og har ansvaret for den daglige ledelse samt økonomi og regnskab.

Hillerød Fodbold varetager, efter opdrag fra HGI’s bestyrelse, opgaver som er af fælles interesse for HGI’s afdelinger, herunder koordineringen af kontakten til de relevante interessegrupper og kontaktflader i øvrigt.

Afdelingsformanden eller undtagelsesvis dennes stedfortræder er medlem af HGI’s bestyrelse.

Hillerød Fodbold kan endvidere deltage i de udvalg eller selvstyrende enheder, hvor Hillerød Fodbold har interesser, og som HGI’s bestyrelse måtte beslutte at oprette.

Hillerød Fodbold skal anvende HGI´s logo på klub- og spilledragter med mindre andet er aftalt med HGI´s Hovedforening.

Hillerød Fodbold kan til HGI indstille medlemmer til modtagelse af HGI’s og Hillerød Kommunes hædersbevisninger.

Hillerød Fodbold er selvstændigt medlem af følgende specialforbund:

 • DBU Sjælland
 • Dansk Boldspils Union (DBU)

Gennem HGI er Hillerød Fodbold tilsluttet:

 • DIF, Dansk Idrætsforbund gennem de enkelte idrætsafdelingers specialforbund
 • DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
 • HSI, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Som medlem af HGI er Hillerød Fodbold forpligtet til at udlevere kopi af sit medlemskartotek til HGI’s bestyrelse. Hillerød Fodbold er ligeledes forpligtet til at invitere forretningsudvalget i HGI til Hillerød Fodbolds generalforsamling. De fremmødte forretningsudvalgsmedlemmer har taleret.

Såfremt Hillerød Fodbold ikke kan etablere en funktionsdygtig bestyrelse, kan HGI nedlægge Hillerød Fodbold.

§ 3.
Medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at udøve fodbold eller deltage i de aktiviteter, som Hillerød Fodbold arrangerer.

Kvittering for betalt kontingent er at betragte som medlemskort.

Medlemmer i Hillerød Fodbold er ligeledes medlemmer af HGI og har møde-, tale- og stemmeret på HGI’s generalforsamling på samme vilkår som på Hillerød Fodbolds generalforsamling.

§ 4.
Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til Hillerød Fodbolds kasserer eller til en anden af bestyrelsen udpeget person.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre/værge.

Indmeldelse er bindende i mindst 3 måneder, dog er de første 14 dage at betragte som prøvetid.

§ 5.
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med afdelingen.

§ 6.
Kontingent

Hillerød Fodbolds bestyrelse udarbejder budget og fastsætter kontingent.

Kontingentændringer skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

Indbetalingsterminer fastlægges af Hillerød Fodbolds bestyrelse.

§ 7.
Restance

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald, fremsendes rykkerskrivelse.

Hvis kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt orienteres om, at det er slettet af Hillerød Fodbolds medlemsliste. Optagelse på ny kan da kun ske i overensstemmelse med afdelingens restancepolitik (se foreningens hjemmeside).

§ 8.
Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod Hillerød Fodbolds vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

§ 9.
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Hillerød Fodbolds øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker enten ved annoncering i den lokale presse, på hjemmesiden og/eller ved skriftlig henvendelse.

Alle Hillerød Fodbolds medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældendes forældre/værge. Uanset antallet af børn har hvert forældrepar kun én stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

§ 10.
Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse, herunder
  valg af formand (i ulige år)
  valg af kasserer (i lige år)
  valg af 3 bestyrelsesmedlemmer(1 i lige år og 2 i ulige år)
  valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 9. Uddeling af hæderspriser
 10. Eventuelt

§ 11.
Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ændring af vedtægter kræver foreningsbestyrelsens efterfølgende godkendelse, der skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer træder i kraft efter førstkommende HGI bestyrelsesmøde, hvor ændringerne godkendes.

Såfremt HGI’s bestyrelse ikke kan godkende de af Hillerød Fodbold vedtagne vedtægtsændringer, optages forhandling mellem HGI’s bestyrelse og Hillerød Fodbold.
I tilfælde af fortsat uenighed mellem parterne forelægges ændringerne for en HGI generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance i Hillerød Fodbold.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referat godkendes og underskrives af dirigent og referent.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling, med motiveret dagsorden, kan til enhver tid indkaldes af Hillerød Fodbolds bestyrelse og skal indkaldes, når mindst 40 af Hillerød Fodbolds stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for Hillerød Fodbolds bestyrelse fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Mellem to generalforsamlinger skal der være mindst 14 dage.

Der gælder samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære generalforsamling. I tilfælde af opløsning af afdelingen henvises til § 20.

§ 13.
HGI Fodbolds bestyrelse

Hillerød Fodbolds bestyrelse er Hillerød Fodbolds daglige ledelse og repræsenterer Hillerød Fodbold i alle forhold.

Hillerød Fodbolds bestyrelse består af mindst en formand, en kasserer og 3 medlemmer.

Valgperioden er to år
Formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Hillerød Fodbolds bestyrelse kan nedsætte relevante udvalg.

Hillerød Fodbolds bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Hillerød Fodbolds bestyrelse er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller dennes stedfortræder, er til stede.

Der tages referat af Hillerød Fodbolds bestyrelsesmøder.

§ 14.
Tegningsregler

Ved økonomiske dispositioner til og med kr. 50.000 tegnes Hillerød Fodbold af enten formand eller kasserer.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000,- tegner formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan i mindre omfang uddelegere dispositionsrettigheder til relevante personer og udvalg.

Hillerød Fodbolds medlemmer og bestyrelse hæfter ikke, undtagen i forbindelse med grov uagtsomhed, personligt for de af Hillerød Fodbold indgåede forpligtigelser, for hvilke alene Hillerød Fodbold hæfter med dens respektive formue.

§ 15.
Økonomi og regnskab

Hillerød Fodbolds regnskabsår er kalenderåret.

Hillerød Fodbold har selvstændigt regnskab og økonomisk hæftelse, der er adskilt fra HGI’s og dennes andre afdelingers samt selvstyrende enheders regnskaber og økonomiske hæftelser.

Hillerød Fodbold skal senest 30 dage før regnskabsårets start fremsende budget for næste års aktiviteter til HGI’s kasserer.

Hillerød Fodbold skal senest 1. marts, fremsende revideret regnskab til HGI’s kasserer.

Derudover påhviler det Hillerød Fodbold på HGI’s bestyrelsesmøder halvårligt at orientere skriftligt om udviklingen i Hillerød Fodbolds økonomi.

Hillerød Fodbold er forpligtet til at betale kontingent til HGI. Denne fastsættes på HGI´s generalforsamling.

Hvis Hillerød Fodbolds bestyrelse økonomisk handler groft uforsvarligt, skal HGI’s bestyrelse have mulighed for at informere alle Hillerød Fodbolds medlemmer om forholdene med henblik på at rette op på disse.

§ 16.
Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

§ 17.
Særlige forhold

Hillerød Fodbolds bestyrelse skal én gang årligt tage stilling til, om medlemmer af afdelingen eller medlemmer af én af HGI’s andre afdelinger skal indstilles til at modtage HGI’s hæderstegn, Guldnålen.

Hillerød Fodbolds bestyrelse indstiller ligeledes til HGI kandidater til særlige HGI priser, priser i Hillerød Kommune eller andre priser.

§ 18.
Udmelding af HGI

Hvis Hillerød Fodbold ønsker at udmelde sig af HGI, kræver det en vedtagelse på Hillerød Fodbolds generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Når udmeldelsen er godkendt af 2/3 af HGI bestyrelsens fremmødte medlemmer kan udmeldelsen effektueres.

Hvis udmeldelse ikke godkendes, kan Hillerød Fodbold forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i HGI med anmodning om godkendelse af udmeldelsen. Denne kan effektueres, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for.

Ved udmeldelse skal der med hensyn til Hillerød Fodbolds aktiver optages forhandling parterne imellem, dog er Hillerød Fodbold som minimum forpligtet til at indfri samtlige sine gældsposter i HGI.

§ 19.
Eksklusion

Hvis Hillerød Fodbold klart misligholder sine forpligtelser over for HGI kan Hillerød Fodbold, efter indstilling fra et HGI bestyrelsesmedlem, ekskluderes af HGI.

En eksklusion kræver godkendelse af 2/3 af de fremmødte medlemmer i HGI’s bestyrelse.

HGI’s bestyrelse skal inden eksklusionen godkendes have mulighed for at informere alle Hillerød Fodbolds medlemmer om forholdene med henblik på at rette op på disse.

Misligholdelse er fx manglende regnskabsaflæggelse til HGI, modarbejdelse af foreningens formål, betalingsstandsning eller konkursbegæring.

Hillerød Fodbold kan få efterprøvet HGI’s bestyrelse afgørelse på førstkommende HGI generalforsamling, hvor eksklusionen endeligt vil blive effektueret, såfremt mere end 50 % af de afgivne stemmer bekræfter eksklusionen.

Med hensyn til Hillerød Fodbolds aktiver tilfalder de HGI ved eksklusion.

§ 20.
Afdelingens opløsning

For at kunne træffe beslutning om Hillerød Fodbolds opløsning kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af Hillerød Fodbolds stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Beslutningen kræver fornyet godkendelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for forslaget.

I tilfælde af Hillerød Fodbold opløsning, skal dens formue og andre aktiver, der er i behold, tilfalde Foreningen HGI.

Behandlet og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2015 i Hillerød Fodbold og på ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2015 i Hillerød Fodbold, samt foreningsbestyrelsesmøde i HGI d. 23. november 2015.

Henrik Emil Hansen
Formand HGI

Jørgen Nielsen
Sekretær

Luk